Thursday 15th April 2021

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्धारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप शैक्षिक वर्ष २०७६ सालमा संचालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षकोे मानविकी, ब्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फको आंशिक र मौका समेतको परीक्षा फाराम यही २०७६ साल माघ १३ गते भित्रभरिसक्नु पर्ने भएकाले सम्वन्धित विद्यार्थीहरुलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै मौका परीक्षार्थीहरुको हकमा २०६२ सालमा प्रथम वर्षमा क्याम्पसमा भर्ना भई २०६३ सालमा पहिलो पटक प्रथम वर्षको परीक्षा दिइ ६ वर्ष नाघि उत्र्तीण हुन नसकेका विद्यार्थीहरुले समेत मौका परीक्षा फर्म भर्न सक्नेछन् मौकाको हकमा नियमित परीक्षा दिएको पहिलो पटकको सक्कल लब्धाङ्क पत्रको फोटोकपी परीक्षा आवेदन फारम साथै पेस गर्नु पर्ने छ । समयभित्र फर्म भर्न छुट हुन गएमा क्याम्पस जवाफदेही नहुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।
परीक्षा फर्म भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
१) क्याम्पसमा वुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण शुल्क वुझाउनु पर्ने छ ।
२) परीक्षा शुल्क वापत आंशिक विद्यार्थीहरुले रु.१,५००।– र मौका विद्यार्थीहरुले रु ३,००० ।– बुझाउनु पर्ने छ ।
३) स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र अन्तर्गत प्रयोगात्मक विषयहरु वापत प्रती विषय रु १,०००।– बुझाउनु पर्ने छ ।
४) परीक्षा फर्म भर्दा विद्यार्थीहरुले एस.एल.सी.,+२ तथा स्नातक तह उतीर्ण गरेको साल र सिम्वोल नं. अनिवार्य रुपमा लेख्नु पर्ने छ ।
५) परीक्षा आबेदन फारम भर्नका लागि कार्यालयको पोशाक वाहेक साधारण पोशाकमा हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्ने छ ।
६) परीक्षार्थीले परीक्षा फर्म भर्नु पूर्वनै अनिवार्य रुपमा त्रि.बि रजिष्ट्रेशन फर्म भरी सकेको हुनु पर्ने छ । त्रि.बि रजिष्ट्रेशन नम्वर परीक्षा आवेदन फर्ममा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने छ ।
७) त्रि.वि वाहेक अन्य वोर्डबाट स्नातक तह उत्र्तीण गरेका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा शुल्क वापत दोब्वर शुल्क लाग्ने छ ।
८) परीक्षा फर्म विद्यार्थी स्वयंले भरेर परीक्षा शाखामा वुझाउनु पर्नेछ अन्यथा क्याम्पस प्रसासन जवाफदेही हुने छैन ।
……………….

(धर्मदत्त तिवारी) क्याम्पस प्रमुख

Shaheed Smriti Multiple Campus

Contact

Phone:  (977) 56-560147
Email: shaheedsmriticampus@gmail.com
Address: Ratnanagar, Chitwan, Nepal
powered by: Dream Tech Nepal (P) Ltd.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram